ONLINE DENEM 1

Deneme sınavında başarılar dileriz

1. 
Buharlaşma ısısı, birim miktardaki bir sıvının gaz haline dönüşmesi için gereken enerji miktarıdır. Saf X, Y ve Z sıvılarının buharlaşma ısıları aşağıdaki tabloda verilmiştir


Aynı ortamda bulunan özdeş kaplardaki bu sıvıların eşit miktarları kaynamaya başladıkları andan itibaren tamamen buharlaşıncaya kadar ısıtılıyor. Bu işlem tamamlanıncaya kadar sıvıların alacakları ısı miktarları ile ilgili sıralama aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Deselect Answer

2. 
Bilimsel bir programda konuşma yapan Öğretim Görevlisi Cemil Bey aşağıdaki açıklamaları yapıyor

Doğal ortamı bir futbol takımına benzetebiliriz. Bu takımda her oyuncunun bir görevi vardır. Örneğin kaleci gelen topları tutmasa, forvet oyuncusu savunmada beklese, teknik direktör maçı televizyonda izlese, taraftarlar maç sırasında sahaya girse neler olurdu ? Buna karşı takımda herkes kendi görevini bilir ve ona göre davranırsa takım amacına ulaşır. İşte bunun gibi yaşadığımız çevrede atmosfer, litosfer, biyosfer, hidrosfer olmak üzere dört doğal unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlar arasında dengeli bir etkileşim vardır. Bu etkileşimdeki dengenin insanlar tarafından bozulması canlıların yaşamını olumsuz etkiler. Örneğin; .......................................................................

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Cemil Bey'in açıklamalarının son cümlesi olabilir?

Deselect Answer

3. 
Bazı bakterilerin ürettiği salgılar böcek larvalarını kısa sürede öldürebilmektedir. Bilim insanları bakterilerde bu salgıların üretimini kontrol eden genleri domates bitkisine aktarmayı başarmışlardır.

Bilim insanlarının domates bitkisine bakteriye ait geni aktarmasına bağlı olarak,

I. Yeni domates türlerinin meydana gelmesi
II. Tarım zararlıları ile mücadelede kimyasal ilaç kullanımının azaltılması
III. Üretim kayıplarının azaltılması
IV. Domates bitkisi hücrelerinde bakterilerin çoğalması

sonuçlarından hangileri elde edilebilir?

Deselect Answer

4. 
Aşağıda verilen bilgiye göre Griffith Deneyi DNA ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?

 • Griffith deneyinde memeli hayvanlarda zatürre hastalığına sebep olan bir bakteri türü kullanmıştır. Bu bakterinin oluşturduğu kolonilerin şekline göre S ve R şeklinde iki farklı tipi bulunmaktadır. S tipi olarak adlandırılan kapsüllü olanları hastalık yapıcı olup zatürreye sebep olurken, R tipi olarak adlandırılan kapsülsüz olanları ise hastalığa neden olmamaktadır.
 • İlk aşamada Griffith S tipi bakterileri bir fareye enjekte etmiş ve fare ölmüştür.
 • İkinci aşamada Griffith R tipi bakterileri bir fareye enjekte etmiş ve fare yaşamına devam etmiştir.
 • Üçüncü aşamada Griffith ilk önce S tipi bakterileri ısıtarak öldürmüş ve bir fareye bu şekilde bakteri enjekte etmiş, fare yaşamına devam etmiştir.
 • Dördüncü aşamada ısıtılarak öldürülmüş S tipi bakteriler canlı R tipi bakteriler ile karıştırılmış bu karışım bir fareye enjekte edilmiş ve fare beklenenin aksine ölmüştür.
 • Deneyin son aşamasında ise 4.aşamada ölen farenin kanı incelenmiş ve farenin kanında S tipi bakterilere rastlanmıştır. Bu deneyden yola çıkarak Griffith öldürülen S tipi bakterilerde bir molekülün R tipi bakterileri dönüşüme uğratarak onları kapsüllü hale getirme ve hastalık yapıcı hale dönüşme özelliği kazandırdığı sonucunu elde etmiştir.
Deselect Answer

5. 
Aşağıdakilerden hangisi 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri için söylenemez?
6. 
Ahmet evlerinin bahçesinde aşağıda görseli verilen hava pompası ile havası inmiş topunu hava pompasının pistonunu F kuvveti ile aşağı yukarı itip çekerek şişiriyor.

Buna göre Ahmet’in top şişirme işlemi ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi  yanlıştır?

Deselect Answer

7. 
Birkaç kişi taşıyabilecek biçimde yapılmış, genellikle kürekle yürütülen deniz taşıtlarına sandal denilmektedir. Sandallarda ulaşım küreklerin hareket ettirilmesi ile sağlanmaktadır.

Buna göre sandallarda basit makine kullanımına ilişkin aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

Deselect Answer

8. 
Atıkların geri dönüştürülmesi sürdürebilir kalkınma için önemli unsurlardan biridir. Atıkların geri dönüşü enerji ve kaynak tasarrufu sağladığı gibi çevre kirliliğini de önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu amaçla kurulan tesislerde atıklar işlenmektedir. Aşağıdaki görselde cama atıkların işlenmesi ile ilgili aşamalar gösterilmiştir.Cam atıkların işlenmesi işlemleri sonucunda atıkların üzerine          işareti yapıştırılmaktadır.
Buna göre bu işaretin işlenmiş ürünlerin üzerine yapıştırılması aşağıdaki anlamlardan hangisini taşır? 

Deselect Answer

9. 
Çiçek rengi yönüyle saf döl mor çiçekli bir bezelye ile saf döl beyaz çiçekli bezelyenin çaprazlanması sonucu ortaya çıkan tüm bezelyelerin mor çiçek rengine sahip olduğu görülmüştür. Buna göre bezelyelerde çiçek rengini oluşturan genler ve kalıtımı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangileri söylenebilir?


I.Mor çiçek geni bulunan tüm saf döl veya melez genotipli bireylerde çiçek rengi mor olur. II.Bezelyenin beyaz çiçek oluşturması için genotipinin mutlaka saf döl olması gerekir.

III. Beyaz çiçekli bezelyelerin kendi aralarında çaprazlanması sonucu hem mor çiçekli hem de beyaz çiçekli bezelyeler elde edilir.

Deselect Answer

10. 
Canlıların beslenme alışkanlıklarını yansıtan bir düzen vardır. Canlıların birbirleriyle beslenmelerine göre oluşan zincire besin zinciri denir. Doğadaki bir canlı başka bir canlı ile beslenirken kendisi de başka bir canlının besini olur. Bir bölgede aynı besin zincirinde yer alan üç farklı tür arasındaki beslenme ilişkisi aşağıdaki gibidir.

 • Kurbağalar sineklerle
 • Leylekler yılanlarla
 • Yılanlar kurbağalarla

Buna göre bölgedeki insanların zehirli oldukları düşüncesiyle yılanları öldürmesi sonucu kurbağa, leylek ve sinek sayılarında meydana gelen değişimler nasıl olur ? 

Deselect Answer

11. 
Aşağıda verilen gündelik hayatta duyduğumuz televizyon haberlerinden hangisi klimatologlar tarafından incelenen kavramı ifade eder?
12. 
Aşağıda verilen periyodik cetvelde X, Y, Z ve T ile gösterilen elementlerin elektron katman ilişkisi ve periyodik cetveldeki yeri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
13. 
8.sınıf öğrencisi Kadir ışık şiddetinin fotosentez hızına etkisini farklı ortamlarda aşağıdaki gibi üç şekilde belirlemiş ve elde ettiği verilere göre aşağıdaki grafiği çizmiştir

K ortamı : % 0,05 CO2, 21°C’de          
L ortamı : % 0,1 CO2, 25°C’de         
M ortamı : % 0,1 CO2, 30°C’de


Buna göre, farklı ortamlarda ışık şiddetinin fotosentez hızı üzerine etkisini gösteren eğrilerin numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Deselect Answer

14. 
Sirke sinekleri ile ilgili yapılan bir deneysel çalışmanın aşamaları aşağıdaki gibidir.

 • Belirli sayıda sinek larvası 16°C sıcaklıkta gelişmeye bırakılmış ve gelişen tüm sineklerin düz kanatlı olduğu görülmüştür.
 • Düz kanatlı sineklerden elde edilen larvaların yarısı 16°C’de diğer yarısı ise 25°C’de gelişime bırakıldığında 16°C’de gelişime bırakılan tüm larvalardan düz kanatlı, 25°C’de gelişime bırakılan tüm larvalardan ise kıvrık kanatlı sinekler oluşmuştur.
 • Son aşamada düz ve kıvrık kanatlı sineklerden elde edilen larvaların tümü 25°C’de gelişime bırakıldığında ise bu larvalardan tamamı kıvrık kanatlı sinekler oluşmuştur.

Yapılan bu çalışmanın sonuçları dikkate alındığında,

I. Kıvrık kanatlı sineklerden elde edilen tüm larvalardan sadece kıvrık kanatlı sinekler gelişebilir.
II. Farklı sıcaklıklarda farklı kanat şekillerinin gelişmesi bir modifikasyon örneğidir.
III. Ortam sıcaklığının değişimi sirke sineklerinde kanat şeklini belirleyen genlerin işleyişinde değişime neden olabilir

yorumlarından hangileri yapılabilir?

Deselect Answer

15. 
8.Sınıf öğrencisi Ercan Fen Laboratuvarında basınç konusu ile ilgili bir etkinlik için 130 adet özdeş küçük top ve farklı teker sayısına sahip aynı ağırlıkta X, Y ve Z oyuncak kamyonlarını kullanıyor.

X oyuncak kamyonu: 3 tekerlekli
Y oyuncak kamyonu: 4 tekerlekli      
Z oyuncak kamyonu: 6 Tekerlekli
( Oyuncak kamyonlardaki teker ebatları birbirine eşittir.)
Ercan etkinlikte X, Y ve Z kamyonlarının yük taşıma kısımlarına özdeş topları belirli sayıda yükleyip ölçümler yaptığında 3 kamyonun da zemine yaptıkları katı basınçlarının eşit olduğu sonucunu çıkarıyor.

Buna göre Ercan’ın X,Y ve Z kamyonlarına yüklediği top sayıları aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?

Deselect Answer

16. 
Dünyadaki eksen eğikliğinin sonuçlarından biri de gece - gündüz sürelerinin değişmesidir. Güneş ışınlarının geliş açısı yeryüzünde farklı açılarla düşer. Ekvator ve çevresine güneş ışınları geniş açılarla alırken güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara gittikçe azalmaktadır Bunun sonucunda ise gece ile gündüz arasındaki zaman farkı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar. Aşağıdaki grafikte Kuzey Yarım Küre’de 21 Haziran tarihinde dört farklı merkezde gece gündüz süreleri arasındaki farklar gösterilmiştir.

Grafik incelediğinde merkezlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

Deselect Answer

17. 
Fransız kimyacı Antoine-Laurent Lavoisier hassas ölçümler yaptığı deneyler sonucunda elementlerin birleşerek yeni maddeleri oluşturduğunu savunmuş ve kimyasal tepkimelerde toplam kütlenin değişmediğini belirlemiştir. Kütlenin korunumunu ispatlayarak birden çok elementin birleşerek oluşturduğu maddeleri “bileşik” olarak tanımlamıştır. Lavoisier; kütlenin korunumunu “Madde yoktan var, vardan yok edilemez.” sözleriyle açıklamıştır.1799 yılında ise Joseph Proust elementler, birbirleri ile bileşik oluştururlarken belli oranda birleştiklerini hesapladı. Bugün bilim dünyasında sabit oranlar yasası olarak bilinen yasaya göre “Bir bileşiğin miktarı ne kadar olursa olsun, hangi yolla elde edilirse edilsin, bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır.” Aşağıda hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olan suyun kimyasal tepkimesi ve suyun oluşumuna dair maddelerin kütlelerindeki değişimlerle ilgili bazı sayısal veriler tabloda gösterilmiştir.


Buna göre suyun kimyasal tepkimesine ilişkin olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Deselect Answer

18. 
Aşağıda verilen şekilde 1869 yılında Ives W. McGaffey'in yerlerdeki tozu çekmek için geliştirdiği körüklü süpürge gösterilmiştir. Körüklü süpürge bir yandan bir kol çevrilerek körüğün çalıştırılması, diğer yandan da süpürgenin zemin üzerinde hareket ettirilmesi şeklinde bir çalışma prensibine sahipti.


Buna göre körüklü süpürge tasarımı dikkate alındığında,
I. En başta bulunan kol sistemi bir çıkrık
II. Körüklü süpürgenin toz çekiminde kasnak sistemi de
III. Körüklü süpürge tasarımı bir basit makine örneğidir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?Deselect Answer

19. 
Aşağıda verilen şekilde birbirine yakın olan A ve B bölgelerinde günün belli bir saatinde meydana gelen hava hareketleri gösterilmiştir.


Buna göre şekil incelediğinde bölgelerde meydana gelen olaylarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Deselect Answer

20. 
Buse Öğretmen Fen Bilimleri Laboratuvarı'nda öğrencilerine yapılacak deneyin aşamalarını şu şekilde sıralamıştır

 • Deney tüpüne bir miktar hidroklorik asit çözeltisi eklenir 
 • Bu deney tüpünün içerisine kalsiyum parçaları atılır.
 • Kimyasal tepkime sırasında hidrojen gazı açığa çıktığı gözlemlenir.
 • Kalsiyum parçalarının asit ile nasıl aşındığı gözlemlenerek asitlerin metaller üzerindeki etkileri vurgulanır.
Buna göre Buse Öğretmen'in aşamalarını anlattığı kimyasal tepkime aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?Deselect Answer

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Translate »